FUNDUSZ STYPENDIALNY
IM. BŁ. PIUSA IX

INSTYTUT DOBREGO PASTERZA


List kleryków Instytutu Dobrego Pasterza

5 grudnia 2021

Publikujemy list polskich kleryków Instytutu Dobrego Pasterza do naszych Darczyńców:

 

Drodzy Darczyńcy,

Pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie duchowe i materialne kleryków Instytutu Dobrego Pasterza. To dzięki niemu możemy kontynuować przygotowanie do kapłaństwa w tym trudnym czasie, wobec coraz liczniejszych przeciwności, które otaczają katolików w dzisiejszym, coraz bardziej zlaicyzowanym świecie, ale niestety coraz częściej i w samym Kościele. Jednak w obliczu tych trudności nie wolno nam tracić ufności w Bożą Opatrzność, która nigdy nie opuszcza tych, którzy w niej pokładają nadzieję. Ta niezwykle cenna pomoc, która dociera do nas nieustannie za pośrednictwem Funduszu stypendialnego im. bł. Piusa IX, przyczynia się w znaczący sposób do dalszego rozwoju naszego Instytutu, które od piętnastu lat formuje kapłanów wiernych tradycyjnemu nauczaniu i antycznej liturgii Kościoła, składających codziennie Najświętszą Ofiarę i pełniących posługę duszpasterską w dziewięciu krajach, m. in. w Polsce, gdzie obecnie posługuje czterech księży. Każda pomoc okazana naszemu Instytutowi, który sam w sobie jest tylko środkiem w służbie Bogu, Kościołowi i ludziom, przyczynia się więc do zachowania i ciągłego rozwoju Tradycji katolickiej na świecie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że po ukazaniu się nowego motu proprio papieża Franciszka, nasze funkcjonowanie stało się jeszcze trudniejsze niż do tej pory. Wierzymy jednak, że realizując odwieczną misję Kościoła w duchu Jego Tradycji, nie będziemy pozbawieni nieustannej opieki Matki Najświętszej, oraz wsparcia ze strony tych, którzy chcą wspólnie z nami realizować wolę Bożą.

Dzięki Bożej łasce oraz hojności naszych darczyńców, pięciu Polaków wróciło w połowie września do naszego Seminarium we francuskim Courtalain, aby rozpocząć kolejny rok formacji seminaryjnej. Kleryk Maciej Noszczyk, który odbywa drugi rok formacji, 8 grudnia przyjął tonsurę, przez którą został włączony do stanu duchownego i wszedł w sposób uroczysty na drogę przygotowania do kapłaństwa; na drugim roku klerycy przyjmują też zwykle pierwsze dwa święcenia niższe – ostiariatu i lektoratu. Klerycy Grzegorz Król i Michał Gójski, kończąc cykl studiów filozoficznych, odbywają ich trzeci rok formacji, na którym udziela się u nas zazwyczaj dwóch ostatnich święceń niższych – egzorcystatu i akolitatu. Kleryk Łukasz Gąsiorowski, który przyjął już wszystkie święcenia niższe i zakończył studia filozoficzne w zeszłym roku, przed rozpoczęciem studiów teologicznych odbędzie tzw. rok apostolatu, czyli praktyk stanowiących część przygotowań do posługi kapłańskiej, w jednej z francuskich placówek Instytutu. Drugi rok teologii oraz piąty formacji seminaryjnej rozpoczął kleryk Jan Andrzejewski; na przedostatnim roku przygotowania do kapłaństwa klerycy przyjmują, wedle decyzji przełożonych, święcenia wyższe subdiakonatu, z którym wiąże się celibat i obowiązek odmawiania brewiarza, oraz diakonatu, czyli pierwsze święcenia sakramentalne, z którymi związana jest inkardynacja do Instytutu Dobrego Pasterza. Prosimy o modlitwę w naszej intencji na ten nadchodzący rok formacji – kolejny, który przybliża nas do służby Chrystusowi i Jego Kościołowi w świętym kapłaństwie.

Cała wspólnota seminaryjna modli się codziennie we wszystkich intencjach swoich darczyńców, w sposób szczególny podczas porannego oficjum, które odmawiamy w kaplicy. Dodatkowo polscy klerycy w każdą środę śpiewają wspólnie (w razie przeszkód indywidualnie) nieszpory, szczególnie w intencji wszystkich, którzy wspierają nas za pośrednictwem Funduszu bł. Piusa IX, który powstał z inicjatywy częstochowskiego Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej.

Środki wpłacane na konto Funduszu są w znaczącej części przeznaczane na pokrycie czesnego w Seminarium, które wynosi 400 € miesięcznie (co i tak stanowi zaledwie około jednej trzeciej rzeczywistych kosztów utrzymania jednego kleryka we Francji – pokryciem reszty kosztów zajmują się sami przełożeni seminarium). Dodatkowo Fundusz wspiera nas przy zakupie potrzebnych do nauki książek i materiałów, a także w pokryciu kosztów związanych z podróżami do Francji i z powrotem. Celem zmniejszenia tych kosztów i wobec coraz większych utrudnień w korzystaniu ze środków transportu publicznego, Fundusz zdecydował się na zakup przed końcem tego roku większego samochodu na użytek polskich kleryków. Utrzymanie takiego samochodu będzie niewątpliwie mniej kosztowne niż zakup biletów lotniczych dla pięciu kleryków (a mamy nadzieję, że w przyszłości będzie nas coraz więcej) oraz umożliwi transport kleryków w różnych potrzebach. Składamy w tym miejscu szczególne podziękowania za wkład materialny w zakup tego samochodu, którego wartość ma wynieść ponad 100 000 złotych, poprzez regularne wpłaty na konto Funduszu. Udało się już zebrać znaczną część środków na ten cel.

Składając raz jeszcze nasze serdeczne podziękowania za wsparcie duchowe i materialne naszej formacji seminaryjnej oraz całego Instytutu Dobrego Pasterza w służbie Tradycji katolickiej, zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie we wszystkich Waszych intencjach. Niech Wszechmogący i Miłosierny Bóg raczy wynagrodzić tę hojność i szczególną troskę o przyszłość Kościoła, która jest ściśle związana z jego świętą Tradycją, a która potrzebuje kapłanów na wzór Chrystusa, Dobrego Pasterza, którzy kontynuują na tym łez padole Jego zbawcze dzieło. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i nieustannej opieki Matki Najświętszej na te trudne dla Kościoła i jego Tradycji czasy, w których nie może nam zabraknąć wiary w działanie Ducha Świętego, który „napełnia okrąg ziemi i obejmuje wszystko” (Mdr 1, 7).

kl. Jan Andrzejewski

kl. Łukasz Gąsiorowski

kl. Grzegorz Król

kl. Michał Gójski

kl. Maciej Noszczyk

 

Pobierz dokument w formacie pdf

o funduszu

Celem Funduszu Stypendialnego im. bł. Piusa IX, należącego do Instytutu Dobrego Pasterza, jest gromadzenie środków finansowych i przeznaczanie ich na pomoc finansową polskim kandydatom i alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Św. Wincentego a Paulo w Courtalain we Francji, umożliwiając im naukę języka francuskiego, podróż do Francji, opłatę czesnego za pobyt w seminarium, środki finansowe przeznaczone na osobiste potrzeby oraz pomoc w innych życiowych okolicznościach. Nadto Fundusz może udzielić pomocy finansowej kapłanowi IBP, który rozpoczyna działalność duszpasterską w Polsce.

REGULAMIN FUNDUSZU

Koordynator: ks. Grzegorz Śniadoch IBP

Kapituła: ks. Karol Załęski IBP, ks. Grzegorz Śniadoch IBP, ks. Wojciech Pobudkowski IBP

Zarząd: Rafał Skalik, Aneta Klimczak


bł. Pius IX

Pius IX był wielkim papieżem na trudne czasy. Jego uwagę pochłaniały w dużej mierze sprawy Państwa Kościelnego, którego integralność starał się zachować, zarazem reformując je od wewnątrz. Zreorganizował administrację, dopuścił do udziału w rządzie centralnym przedstawicieli prowincji, a wreszcie ogłosił konstytucję.  Osobom ze swego otoczenia powtarzał: „W ludzkich sprawach trzeba robić tyle, ile można, i tym się zadowolić, a resztę zawierzyć Opatrzności, która uleczy wady i niedostatki człowieka”. W 1864 roku ogłosił encyklikę Quanta cum, w której potępił między innymi racjonalizm, socjalizm, wolność prasy, równość kultów wobec prawa i nieskrępowaną wolność sumienia. Do encykliki dołączono Syllabus – wykaz 80 błędów nauk epoki, wśród których znalazły się socjalizm i komunizm, wolnomularstwo, nowoczesny liberalizm i odrzucanie władzy papieskiej.

Ostatnie lata życia papież spędził w murach pałacu papieskiego, nie opuszczając ich ani razu. Na znak protestu ogłosił się „więźniem Watykanu”. Ten swoisty tytuł na ponad pół wieku miał przylgnąć do papieży, aż do czasu, kiedy państwo włoskie pojednało się z papiestwem i potwierdziło suwerenność państwa Watykan (w 1929 roku, gdy papież Pius XI podpisał traktaty laterańskie). Szczerze oddany Chrystusowi, uważał, że dla dobra Kościoła musi działać nawet wbrew swoim naturalnym cechom. Był bowiem człowiekiem o niezwykłym uroku osobistym, pełnym prostoty i zarazem wewnętrznej godności. Każdy, kto znał go bliżej, stawał się jego przyjacielem. Pod wrażeniem jego osobowości byli nawet niekatolicy. Kiedy jednak w grę wchodziły sprawy wiary, stawał się nieustępliwy.

Występował w obronie unitów na Podlasiu, siłą zmuszanych przez carat do przejścia na prawosławie. Beatyfikował Andrzeja Bobolę i kanonizował Jozafata Kuncewicza. Przeciwstawiał się rusyfikacji nabożeństw na ziemiach polskich, poparł utworzenie w Rzymie przez zmartwychwstańców Kolegium Polskiego, w czasie powstania styczniowego apelował do Austrii i Francji, by pospieszyły Polsce z pomocą, a cara wzywał do zaprzestania represji. W 1854 r. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Pius IX był jednym z tych papieży, którzy wytrwale pracowali nad podniesieniem do chwały ołtarzy wiernych synów i córki Kościoła. Podjął i daleko posunął wielką liczbę procesów kanonizacyjnych. Franciszka Salezego i Alfonsa Liguoriego, po skrupulatnym zbadaniu ich dzieł, ogłosił doktorami Kościoła.

Zmarł w dniu 7 lutego 1878 roku w wieku 86 lat. Pozostawił po sobie dobrą pamięć i szczery żal katolików na całym świecie. Pontyfikat tego papieża, tercjarza franciszkańskiego, był – po św. Piotrze Apostole – najdłuższym w dziejach Kościoła katolickiego. Trwał 32 lata.

Św. Jan Paweł II wprowadził go do grona błogosławionych w dniu 3 września 2000 roku. Jak mówił, Pius IX „pośród burzliwych wydarzeń swojej epoki był wzorem bezwarunkowej wierności wobec niezmiennego depozytu prawd objawionych. Wypełniając w każdych okolicznościach powinności swojej posługi, potrafił przyznać absolutne pierwszeństwo Bogu i wartościom duchowym (…) Był otoczony miłością wielu, ale także nienawidzony i oczerniany. Postawa Piusa IX (…) i podejmowane przezeń doraźne decyzje były wówczas i pozostają do dziś przedmiotem polemik, ale beatyfikując któregoś ze swoich synów, Kościół nie wyraża przez to uznania dla dokonanych przezeń wyborów historycznych, ale wskazuje go jako godnego naśladowania i czci ze względu na jego cnoty, ku chwale łaski Bożej, która w nich jaśnieje”.

źródło: brewiarz.pl


wsparcie

Numer rachunku bankowego:

PL 75 1600 1462 1830 3736 4000 0004
swift PPABPLPK

Tytuł przelewu: Darowizna na Fundusz stypendialny

 


 

DEKLARACJA STAŁEGO DARCZYŃCY

Regularne wpłaty są kluczem do zapewnienia pomocy finansowej dla podopiecznych funduszu. Złóż poniższą deklarację, jeśli chcesz długofalowo wspierać kleryków Instytutu Dobrego Pasterza.

Imię lub pseudonim - będzie ono widoczne na liście darczyńców

Kwota wsparcia*

Telefon


E-mail i telefon nie będą widoczne publicznie - dzięki nim będziemy mogli pozostać w kontakcie.

Chcesz wspierać regularnie?


Wybierz formę płatności*
Ze względu na ponoszone koszty transakcji, darowizny w PLN i EUR sugerujemy wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy, natomiast w przypadku innych walut, przy równowartości do 200 USD poprzez PayPal, natomiast powyżej tej kwoty na rachunek walutowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Nigra Sum z siedzibą w Częstochowie, ul. Jagiellońska 59/65. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania wpłaty. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi wpłaty. Mają Państwo prawo dostępu do danych, w tym ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.